Algemeen

 

 1. Aanvulling art. 4/2 statuten. Leden, waarvan de woonplaats buiten het rayon van Wals Wieken Milt is gelegen,  kunnen wel koning schieten, maar onder voorwaarde dat de koning afgehaald wordt binnen het gebied dat voor het gilde strekt. In de richting van Gendringen eindigt dit gebied waar de Wiekenseweg eindigt.
 2. Bij een volledig lidmaatschap heeft een lid op persoonlijke titel, recht op vrije entree voor twee personen tijdens de kermisdagen. De kinderen van dit lid hebben recht op deelneming aan de kinderspelen en het jeugdkoning(in) schieten.
 3. De koning is verplicht om in het jaar van zijn koningschap zich in te zetten voor het schuttersgilde.
 4. Van ieder geüniformeerd lid, die tijdens een optreden zoals een concours e.d. niet aanwezig kan zijn, wordt verwacht dat hij of zij zich tijdig afmeld.
 5. De commandant houdt de appél en leidt de optochten en concoursen. De route bij optochten wordt door het bestuur vastgesteld. Ieder lid is verplicht ieder bevel bij optochten, oefeningen en concoursen enz. van de commandant onvoorwaardelijk op te volgen zonder tegenspraak of anderzijds. Bij weigering, onordelijk gedrag of wanneer een lid storend is voor een medelid is de commandant bevoegd het betrokken lid onvoorwaardelijk uit het gelid te verwijderen, ongeacht verdere gevolgen die dit voor het betrokken lid meebrengt.
 6. Bij een geschil tussen bestuur en commandant beslist de algemene vergadering.
 7. De vendeliers dragen het vaandel bij optochten en concoursen en zwaaien het vaandel op bevel van de commandant wanneer dat gebruikelijk is.
 8. Het bestuur stelt de programma’s vast en regelt verder alles wat voor de feestviering vereist wordt.
 9. Het bestuur houdt de ledenlijst bij en huldigt de jubilarissen tijdens de knollenkermis.
 10. Het bestuur regelt verder alles wat in het belang van het gilde is en waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien is.
 11. Bij elk concours bezoek, ontvangt het koningspaar en de jeugdkoning(in) een bijdrage (zie bijlage).
 12. Indien men als bestuurslid aangeeft te willen stoppen als bestuurslid tijdens de jaarvergadering dient men dit aan te geven al voor de voorgaande knollenkermis.
 13. De leden van de vereniging hebben het recht voor iedere vacature binnen het bestuur een kandidaat voor te dragen, en wel schriftelijk, ondertekend door tenminste 10 leden, welke voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur moet worden ingeleverd. De kandidaat dient zijn bereidheid schriftelijk vast te leggen, welke bevestiging dient te worden overgedragen tegelijk met de voordracht.
 14. De jeugdkaart is voor kinderen van leden in de leeftijd van14 tot 18 jaar, vanaf 18 jaar kunnen deze kinderen volledig lid worden. Met een jeugdkaart hebben de kinderen vrij entree tijdens de kermisdagen. Geüniformeerde jeugd wordt lid vanaf het moment dat zij in uniform mee lopen. De tijd als leerling telt hierbij niet mee. Vanaf het zelfde moment gaat hij of zij ook contributie betalen.
 15. De peildatum voor het lidmaatschap is 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Voor het vogelschieten en koningschieten geldt de datum op het moment dat de activiteit plaatsvindt